ZANDVLIET, D. B. Eco-Thinking: Highlighting Diversity in Research. ECO-THINKING, v. 1, 22 Nov. 2016.